Privacy Statement

Algemeen
Coöperatie HorecaPact U.A. (hierna: “HorecaPact”) vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. HorecaPact hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelt wanneer er gebruik wordt gemaakt van haar producten en diensten, waarom deze persoonsgegevens nodig zijn en hoe deze worden gebruikt.

Artikel 1 Definities
1.1 HorecaPact is een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de Stadsring 161 B (3817 BA) te Amersfoort, Nederland, KvK-nummer 62805479. HorecaPact voert haar onderneming in Nederland en zij slaat haar data op op servers in Nederland.
1.2 HorecaPact is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).
1.3 HorecaPact verklaart in deze privacy statement in welke gevallen en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd.
1.4 HorecaPact biedt de volgende diensten aan: Het sluiten van bypasses overeenkomsten ten behoeve van horecaondernemingen. Deze ondernemingen worden hierna aangeduid als “Lid” of “Leden” en zijn Lid of gaan Lid worden van HorecaPact betreffende haar dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van HorecaPact. De toepasselijkheid van andere privacy statements is nadrukkelijk uitgesloten.
2.2 HorecaPact is gerechtigd haar privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van HorecaPact worden gepubliceerd en zullen vanaf dat moment van kracht zijn.
2.3 Indien enige bepaling in deze privacy statement nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. HorecaPact zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 –Persoonsgegevens
3.1 Inzake de dienstverlening van HorecaPact verwerkt zij de volgende persoonsgegevens:
• Namen;
• Ondernemingsvormen;
• Geboortedata en geslacht;
• Adressen;
• Websites;
• Telefoonnummers;
• Bankrekeningnummers;
• Klantnummers;
• KvK-nummers en/of identificatienummers;
• BTW-nummers;
• Inkoopdata, afnamevolumes en omzetgegevens;
• Inlogcodes en wachtwoorden.
HorecaPact kan deze gegevens rechtstreeks van de Leden of van derden ontvangen, ten behoeve van haar dienstverlening. Wel blijven de Leden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
3.2 Onder persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een groep van producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kan HorecaPact beter trends en haar Leden leren begrijpen. Dit om nieuwe functies producten dan wel dienstverlening te ontwikkelen. Deze privacy statement beperkt het verzamelen en verwerken van informatie op geaggregeerde niveau niet.

Artikel 4 – Doel
4.1 HorecaPact heeft de persoonsgegevens nodig om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan haar dienstverlening voor haar Leden en het doen van nieuwe aanbieding als belangenbehartiger. De Leden stemmen ermee in dat persoonsgegevens voor de volgende doeleinden wordt gebruikt:
• Om het Lid gebruikt te laten maken van de dienstverlening en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
• Om de dienstverlening, content en advertenties op het Lid af te stemmen, te meten en te verbeteren;
• Om contact met het Lid op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch;
• Om het Lid te informeren over de huidige en nieuwe dienstverlening, ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten,
• Updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op de berichtvoorkeuren van de Leden, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in deze privacy statement;
• Voor interne algemene bedrijfsprocessen.
• Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en de algemene voorwaarden te handhaven;

Artikel 5 – Doorgifte van persoonsgegevens
5.1 HorecaPact kan de persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving, doch niet buiten de EU/EER.
5.2 HorecaPact kan de persoonsgegevens delen met:
• Leveranciers, groothandels, fabrikanten en belangenbehartigers met wie HorecaPact een contract heeft gesloten dan wel wiens medewerking vereist is om uitvoering te geven aan de dienstverlening;
• Bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien HorecaPact daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze privacy statement. HorecaPact kan de persoonsgegevens delen:
o om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
o indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
o indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
• Adverteerders indien de Leden via de HorecaPact website interesse hebben getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de website of op een andere manier (telefonisch, per e-mail e.d.) reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen het Lid en de Adverteerder mogelijk te maken;
• Andere derden waaraan Leden toestemming hebben gegeven om de persoonsgegevens te delen;
• Ondernemingen waarmee HorecaPact in het kader van een reorganisatie van plan is te fuseren of waardoor zij wordt overgenomen.
Zonder het voorgaande te beperken, zal HorecaPact – in haar streven om de privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – de persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij zij te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

Artikel 6 – Marketingdoeleinden
6.1 De Leden gaan ermee akkoord dat HorecaPact de verzamelde gegevens mag gebruiken om, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact op te nemen voor dienstverlening die interessant voor de Leden zouden kunnen zijn. Daarnaast gaan de Leden HorecaPact ermee akkoord om gegevens die bij gebruik van de dienstverlening worden gegenereerd aan derden ter beschikking te stellen voor commerciële doeleinden (dat wil zeggen, voor het (laten) benaderen van het Lid met aanbiedingen van deze derden). Voorts kan HorecaPact de persoonsgegevens combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar dienstverlening en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren. Wanneer een Lid geen marketingberichten wenst te ontvangen, kan zij haar berichtvoorkeuren aangeven door een mail te sturen naar info@horecapact.com.

Artikel 7 – Bescherming en opslag
7.1 HorecaPact zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland.
7.2 HorecaPact volgt de algemeen aanvaarde standaarden om de persoonsgegevens te beveiligen, zowel op het moment van communicatie als het moment waarop zij de persoonsgegevens heeft ontvangen.
7.3 HorecaPact heeft fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die erop zijn gerecht om ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik van Persoonsgegevens tegen te gaan.
7.4 HorecaPact gebruikt SSL (secured socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie (zoals toegangscodes) te versleutelen.
7.5 HorecaPact heeft een medewerker gegevensbescherming (hierna “ MG”) aangesteld welke onafhankelijk toetst op de naleving van de AVG en overige privacy regelgeving door HorecaPact.
7.6 HorecaPact heeft de toegang tot de persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers, niet zijnde de MG, voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers, niet zijnde de MG, die daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van de persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende medewerker.
7.7 De systemen van HorecaPact zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook geen toegang kunnen zoeken tot de persoonsgegevens.
7.8 De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zo lang deze nodig zijn voor de het doel zoals omschreven in artikel 4 en artikel 6, tenzij de persoonsgegevens op grond van de dan geldende wetgeving langer dienen te worden bewaard. Daarna zullen deze worden vernietigd.
7.9 De Leden gaan ermee akkoord dat HorecaPact bij het verwerken van de persoonsgegevens derde partijen mag inschakelen, waarmee HorecaPact verwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten.

Artikel 8 – Diversen
8.1 Ondanks dat HorecaPact alle voorzorgmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om de persoonsgegevens te beschermen, kan zich de situatie voordoen van een datalek. In dat geval zal HorecaPact binnen 48 uur nadat zij kennis heeft genomen van het datatlek de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken Leden op de hoogte vragen via de bij haar bekende contactgegevens.
8.2 Elk Lid heeft te allen tijde inzake zijn de persoonsgegevens het recht op inzage, informatie, vergetelheid en beperking, vanaf het moment van het inroepen van dat recht. HorecaPact zal altijd medewerking verlenen bij verzoeken om inzage, wijzigen of verwijdering van persoonsgegevens. Wel dient het desbetreffende Lid zich te identificeren bij HorecaPact.
8.3 Voor informatieverzoeken, vragen en klachten inzake deze privacy statement kan contact worden opgenomen met de klantenservice van HorecaPact, info@horecapact.com of telefoonnummer 035 – 737 02 06.
8.4 Op deze privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze privacy statement zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze privacy statement is gewijzigd per 19 mei 2021.