Algemene voorwaarden

1. Coöperatie HorecaPact U.A
1.1 Coöperatie HorecaPact U.A. hierna te noemen “HorecaPact”, is een inkoop organisatie en belangenbehartiger:
A. HorecaPact sluit ten behoeve van horeca) bedrijven welke bij haar zijn aangesloten, hierna te noemen “Leden” of “Lid”, zogenoemde bypass overeenkomsten met Foodservice bedrijven, hierna te noemen “Leveranciers” of “Leverancier” om inkoopvoordelen (bypasses) te behalen.
B. En HorecaPact ontwikkeld samen met haar partners specifieke FB-producten ten behoeve van haar Leden.

2. HorecaPact concept
2.1 HorecaPact heeft een speciaal bypass programma ontwikkeld voor (horeca)bedrijven. Op basis van de hiervoor genoemde bypass overeenkomsten ontvangt HorecaPact bypass vergoedingen namens een Lid, gebaseerd op de afnamevolumes van de producten van de desbetreffende leveranciers door het Lid, al dan niet direct of indirect (vb. via groothandels) aangeschaft. Van deze bypass vergoedingen draagt HorecaPact een gedeelte af aan het Lid, het zogenoemde Ledendeel.
2.2 Daarnaast heeft HorecaPact FB-producten ontwikkeld c.q. laten ontwikkelen welke haar Leden tegen gunstige condities direct dan wel indirect kunnen gaan afnemen bij de desbetreffende FB-producent. De FB-producten staan omschreven in het desbetreffende HorecaPact FB-deelname formulier.
2.3 Probic B.V., hierna te noemen “Procent”, is Lid van HorecaPact. Op grond daarvan kan Procent de Procent deelnemers ((horeca)bedrijven die zijn aangesloten bij Procent) de bypass vergoedingen aanbieden en de mogelijkheid geven om de FB-producten te gaan afnemen.

3. Diensten, producten, vergoedingen, rechten en plichten
3.1 Inzake het bypass programma behoudt elke leverancier het recht om de aangeleverde afnamevolumes te controleren. Nadat een leverancier het afnamevolume heeft goedgekeurd en heeft bevestigd dat de bijbehorende factuur akkoord is, zal zij moeten overgaan tot het betalen van de bypass vergoeding. Het Lid heeft pas recht op haar bypass deel zodra de betreffende bypass vergoeding op de rekening van HorecaPact is bijgeschreven. HorecaPact brent vervolgens haar leden schriftelijk op de hoogte van het bedrag dat het Lid in rekening kan brenge. Het Lid stuurt HorecaPact hiervoor een factuur. Voor de Procent deelnemers geldt dat zij pas recht hebben op het geld zodra dat is bijgeschreven op de rekening van Procent. Procent brengt de Procent deelnemer vervolgens schriftelijk op de hoogte van het bedrag dat de Procent deelnemer bij Procent in rekening kan brengen. De Procent deelnemer stuurt Procent hiervoor een factuur.
3.2 Elke leverancier heeft het recht om een Lid of Procent deelnemer te weigeren deel te nemen aan de desbetreffende bypass overeenkomst, indien deze reeds een eigen of andere bypass overeenkomst heeft afgesloten met de desbetreffende leverancier dan wel op andere dringende zakelijke redenen.
3.3 Bij het afnemen van de FB-producten zullen de Leden of Procent deelnemer deze rechtstreek afnemen de de FB-producent dan wel via een door HorecaPact aangedragen groothandel. HorecaPact is geen partij tussen de leveringen aan het Lid of Procent deelnemer en de FB-producent c.q. de groothandel inzake FB-producten.
3.4 Elke FB-fabrikant c.q. groothandel heeft het recht om een Lid of Procent deelnemer geen FB-producten te laten afnemen om zakelijke redenen.
3.5 De FB-producten welke door HorecaPact aan haar Leden voor gunstige condities worden aangeboden, kunnen ook aan niet-Leden worden aangeboden, direct of indirect, edoch nimmer tegen gunstigere condities.
3.6 Horecapact het recht om de gegevens van het Lid of Procent Deelnemer inzake de bypassesvergoedingen en FB-producten te verzamelen en op te slaan en om die informatie – en/of uit die informatie afgeleide gegevens – al dan niet commercieel aan derden te verstrekken.
3.7 Tenzij deze algemene voorwaarden anders bepalen, vervallen de vorderingsrechten van het Lid of Procent Deelnemer in verband met de dienstverlening van HorecaPact, ongeacht hun aard, binnen één jaar na het moment waarop het Lid bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van dergelijke vorderingsrechten.

4. Toepasselijkheid
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) alle overeenkomsten waarvan HorecaPact verplicht is om werkzaamheden uit te voeren, (ii) alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Procent en de Procent deelnemer en HorecaPact of hun respectievelijke rechtsopvolgers en (iii) alle aanbiedingen en/of voorstellen van HorecaPact.
4.2 HorecaPact is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst c.q. de volmacht derden in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 HorecaPact, haar partners en/of Procent zijn niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onvolledige of onjuiste gegevens aangaande de afnamevolume van het Lid of de Procent deelnemer welke zijn verkregen van het Lid of de Procent deelnemer. Tevens zijn HorecaPact en/of Procent niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onvolledige of onjuiste gegevens aangaande de afnamevolume van een Procent deelnemer welke is verkregen via de aan HorecaPact verleende machtiging.
5.2 HorecaPact haar partners en/of Procent zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door het Lid of de Procent deelnemer als gevolg van andere handelen of nalaten door het Lid of de Procent deelnemer dan wel indirecte, bijzondere of gevolgschade geleden door het Lid, de Procent deelnemer of derden.
5.3 HorecaPact haar partners en/of Procent niet aansprakelijk worden gesteld voor een verzuim aan de zijde van een leverancier inzake de uitbetaling van de bypass vergoeding (krachtens de bijbehorende bypass overeenkomst of een andere overeenkomst) dan wel voor schade als gevolg van enig handelen van een leverancier ten behoeve van de desbetreffende Lid of Procent deelnemer.
5.4 HorecaPact haar partners en/of Procent zijn niet aansprakelijk voor situaties waarbij de FB-producten niet voldoen aan de hetgeen dat de afnemer hiervan redelijkerwijs mocht verwachten. Ook zijn HorecaPact haar partners en/of Procent net aansprakelijk voor verzuim aan de zijde van de FB-producent of groothandel inzake de FB-producten of voor schade als gevolg van enig ander handelen van de FB-producent of groothandel.
5.5 Horecapact houdt zich aan de toepasselijke Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG) en acht zich verplicht de privacy van Deelnemers zoveel mogelijk te beschermen. Horecapact neemt daarvoor alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over Deelnemers verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Dit is in de verklaring “Privacy” nader uiteengezet (www.horecapact.nl).

6. Totstandkoming en duur overeenkomst
6.1 De overeenkomst tussen het Lid en HorecaPact komt tot stand door ondertekening van het voorblad van het deelnameformulier door het Lid. Deze overeenkomst eindigt per datum van de langstlopende bypass overeenkomst of als u uw lidmaatschap beëindigd of als Procent het Procent deelnemerschap beëindigt, in welk geval opzegging schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand dient te geschieden en conform de statuten van HorecaPact.

7. Toepasselijk recht / geschillen
7.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlandse recht. Alle geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. HorecaPact behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd per 19 mei 2021.